29-08-09

Strijd tegen kinderporno: Belgische Koningshuis is niet oprecht

 

'Pedofilie is een van de meest verwerpelijke misdaden waarmee onze wereldgemeenschap geconfronteerd wordt'

Het Koninklijk Paleis trok enkele jaren geleden via de klassieke nieuwsorganen sterk van leer tegen het boek van de franse journalist Jean Nicolas waarin over pedofilie werd gesproken en het Belgische Koningshuis ter sprake kwam.  Het boek werd zelfs uit de rekken gehaald.

Over de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die zij in 1998 van de vzw Werkgroep Morkhoven ontving en die zij via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers 'voor onderzoek' had laten overmaken, zwijgt zij.  De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde nochthans deze verdwijning.

Het Koninklijk Paleis gaat ermee akkoord dat deze kinderporno-cd-roms verdwenen zijn en dat de Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem onschuldig in de gevangenis opgesloten werd...

==================

Op 16.9.2001, een dag voor het verschijnen van het schandalenboek in België waarin de Belgische Koning werd genoemd, vermeldde de VRT een persmededeling van het koninklijk paleis:

Het paleis vindt het onbegrijpelijk ' dat een bedrijf als de uitgeverij Flammarion haar reputatie op de helling zet door beschuldigingen geuit door fantasten en sensatiezoekers te publiceren, daar waar deze al lang bekende beweringen in België na grondige gerechtelijke, parlementaire en journalistieke onderzoeken totaal ongegrond werden bevonden.'

'Pedofilie is een van de meest verwerpelijke misdaden waarmee onze wereldgemeenschap geconfronteerd wordt. Grensoverschrijdende netwerken, kinderpornografie op het Internet, kindermisbruik in arme landen en in de geïndustrialiseerde wereld, maken duidelijk dat in heel de wereld behoefte bestaat aan een krachtige hand tegen deze misdaden'
'België loopt vandaag al voorop in de beteugeling en de preventie van deze misdaden, zodat het volstrekt onterecht is, een karikatuur van ons land te maken op basis van een wereldwijd probleem'.


http://home.scarlet.be/sterikabv/tof31.htm

 

Commentaren

den vaderland getrouwe
De hele verwikkelingen rond het verschijnen van het gewraakte boek lieten zich vervolgen vanop de webstek van l'Investigateur. Daar geldt de aloude Vlaamse spreuk: ' met Frans komt ge verder'. Spijtig is de taal die Nicolas er hanteert wel iets moeilijker dan 'Jean va à l' école'. De oorspronkelijk franstalige brief (niet meer terug te vinden op het net), die Jan Boeykens naar Jean Nicolas schreef, vertaalt zich gemakkelijker. Hij toont hoe ons hoe de pers (Belga, Het Nieuwsblad) er de voorkeur aan geven, het nieuws te willen dirigeren, eerder dan het neutraal te willen verslaan.
Nieuwsgaring in dienst van het Vaderland, ter bescherming zijner geliefden.

°°°°°°°°°°

Antwerpen, 1 oktober 2001.Geachte Heer Nicolas,

Hiermede zend ik het persbericht van de Werkgroep Morkhoven van 26.9.01 aangaande het boek dat mr. Lavacherie en uzelf gepubliceerd hebben bij de uitgeverij Flammarion.

Marcel Vervloesem en ik bevestigen dat de informatie over de werkgroep Morkhoven en de dood van onze collega Gina Bernaer, correct is. De dossiers hierover zijn voor de werkgroep Morkhoven niet afgesloten
( in tegenstelling met de beweringen van "De Morgen" van 27.9.01.)

Wij vragen ons af,waarom de Werkgroep Morkhoven gecontacteerd werd door het agentschap Belga en door een journalist van "Het Nieuwsblad" , en waarom men ons vroeg om te zeggen dat de Werkgroep Morkhoven niet akkoord ging met het boek.

Vriendelijke groeten,

(handtekening)

Jan Boeykens
Verlatstraat, 13
2000 Antwerpen

Copie aan Marcel Vervloesem en aan uw advocaat

°°°°°°°°°°

Een poging tot verkrachting, van de waarheid ? Met het Belgisch verzet tegen Nicolas en Lavacherie, heeft de werkgroep Morkhoven al eerder mogen kennis maken : verdachtmakingen luid melden, maar rechtzettingen nog luider verzwijgen. Eerst het kind in de kolenkelder gooien en dan de zeep verstoppen.


http://home.scarlet.be/sterikabv/tof31.htm

Gepost door: Morkhoven | 29-08-09

Brief Koning
De stelling dat hooggeplaatste figuren waren betrokken bij het in de doofpot stoppen van geörganiseerde kindermisbruiken, werd altijd als een 'fabeltje' of als een 'complottheorie' afgedaan...

-------------------------

Brussel, 2 april 2006

Aan Zijne Majesteit de Koning
Koningshuis
1000 Brussel

Sire,

Betreft: kinderpornobestrijding en dysfunctie bij het parket van Turnhout in het onderzoek van het kinderpornonetwerk Zandvoort

Een paar jaar geleden maakte ik U onder mijn mandaat als lid van de vzw Werkgroep Morkhoven en in het kader van onze aktie ter bestrijding van de kinderpornohandel, bijzonder schokkend kinderpornomateriaal over.

Als Koning was u bijzonder geschokt over de beelden en de mishandelingen waarvan weerloze kinderen het slachtoffer waren.

U ontbood de toenmalige Minister van Justitie, de heer Tony Van Parys op uw kabinet om uw afkeuring over de manier waarop de kinderen gefolterd en mishandeld werden, uit te drukken en een diepgaand onderzoek te eisen naar de daders en de producenten van het materiaal.

In Uw brief aan de Werkgroep Morkhoven gaf U uitdrukking van Uw grote bezorgdheid en U deelde mede dat U aan de Minister van Justitie 'vastberaden zou vragen dat geen spoor zou verwaarloosd worden over het drama en over al de verwikkelingen'.

U zou er bij 'alle betrokken ministers op aandringen dat alle middelen worden ingezet om deze plaag voortdurend op nationaal en internationaal vlak te bekampen en door preventieve maatregelen te voorkomen'.

Ondanks Uw bezorgdheid Sire, stellen wij vast dat het parket van Turnhout onder supervisie van de Procureur-Generaal te Antwerpen, uw boodschap al jarenlang negeert en ieder middel hanteert om elke kritiek dewelke geuit wordt op het beschamend en gebrekkig onderzoek rond de kinderporno-cd-roms, de mond te snoeren.

Het Parket van Turnhout voert sinds de overhandiging van het materiaal aan U, Sire, een schrikbewind tegen de personen die aan U, alsmede de Justitie, het materiaal voor onderzoek overhandigden.

De Turnhoutse subsituut, Procureur Peter Vander Flaas, wenst een gevangenisstraf voor de persoon die de moed had om U, Sire, en Procureur Bourlet in het bezit te stellen van dit materiaal en waarover U Uw grootste bezorgdheid liet blijken.

Procureur Vander Flaas negeert daarbij de opdracht dewelke U aan Justitie en de betrokken ministers gaf.

Gelukkig stellen wij vast dat in ons land de Procureur des Konings van Neufchâteau, de heer Bourlet, publiekelijk in zijn brieven aan zijn ambtsgenoot te Turnhout schreef dat ' zijn ambt geenszins de vervolging wenste van de heer Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven voor de overhandiging van het materiaal aan zijn diensten' en dit omdat het materiaal 'te belangrijk' was.

Sire, het is bijzonder schokkend dat we nu in vertrouwelijke politierapporten moeten lezen dat 'onze Belgische politiediensten niet in staat zijn om het materiaal te onderzoeken omdat het te omvangrijk is en omdat onze politiediensten geen middelen hebben en onvoldoende personeel hebben'.

Op die wijze, Sire, worden de 100.000 kinderen die volgens het politierapport op de cd-roms voorkomen, aan hun lot overgelaten en krijgen de vele daders die op de cd-roms te zien zijn een vrijgeleide om verder te gaan terwijl de aanbrenger van het materiaal in de gevangenis zou moeten worden opgesloten.

Dank zij de goedkeurende houding van de Antwerpse Procureur-Generaal inzake de tekortkomingen van het Turnhoutse parket in dit dossier, dreigen uw woorden en voornemens inzake de aanpak van de kinderpornohandel en de bestrijding ervan, op niets uit te draaien.

Door de houding van het Turnhoutse parket gaan ook de producenten van deze verwerpelijke kinderpornohandel vrij uit en hebben zij gedurende de voorbije jaren waarschijnlijk tienduizenden nieuwe slachtoffers kunnen maken.

Uit onze ervaring blijkt dat het geen enkele zin heeft om over deze problematiek briefwisseling te voeren met de Antwerpse Procureur-Generaal omdat deze niet geinteresseerd is in Uw wensen en het lot van de honderdduizend kinderen op de cd-roms Zandvoort.

Mogen wij U vragen, Sire, Uw brief indachtig, dat aan deze zaak het nodige zal worden gedaan ?

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,


Met de meeste hoogachting,


Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Brussel
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

-----------------

Jan Boeykens ontving geen antwoord.
20 Sept.

Gepost door: Morkhoven | 01-09-09

De commentaren zijn gesloten.